Δευτέρα, 3 Οκτωβρίου 2016

Κάθε γνησίως αύξουσα συνάρτηση σε κλειστό διάστημα με κλειστό σύνολο τιμών είναι συνεχής.

real analysis - Strictly monotonic increasing function with a closed domain and range - Mathematics Stack Exchange

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου