Κυριακή, 30 Οκτωβρίου 2016

real analysis - Continuous function $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ such that $f(f(x)) = -x$? - Mathematics Stack Exchange

real analysis - Continuous function $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ such that $f(f(x)) = -x$? - Mathematics Stack Exchange

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου